N:o 35

Avskrift finnes från 1766, men sången är troligtvis äldre.
Detta är säkerligen Bellmans mest kända visa. Den var mycket populär även under Bellmans tid och spreds i avskrifter och skillingtryck över hela Sverige. I första Moseboken 9:20-21 står att läsa. "Och Noah begynte til och wardt en åkerman, och planterade en wingård. Och tå han drack af winet, wardt han drucken, och låg oskyld i sine hyddo". Detta är grundhistorien som Bellman utgår ifrån i sin parodi, men i övrigt har visan inte någon vidare överenstämmelse med den bibliska berättelsen. Lunds domkapitel gick 1768 ut med ett formulär till stiftets präster med syfte att försöka samla in och förstöra alla tryck och avskrifter av Gubben Noak.
Någon källmelodi har inte återfunnits.